RODO - obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,


Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle powyższego informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Unia Bracka Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: spolka@uniabracka.com.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: iod@uniabracka.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w/w rozporządzenia.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na realizowaniu transportu medycznego, we współpracy z placówkami POZ, szpitalami oraz na zlecenie klientów indywidualnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 5. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem oraz w innych prawnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno -archiwalne.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: spolka@uniabracka.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Unia Bracka Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Wróć